Uncategorized

เกษียณ63ปี แก้ปัญหาง่ายไปไหม

ตั้งแต่ปี 2561 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์โดย มีผู้สูงอายุสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดและมากกว่าประชากรเด็ก มีผลทำให้รัฐบาลต้องรองรับให้ผู้สูงอายุมีงานทำไม่ป่วยเหงาเป็นโรคซืมเศร้า และมีสุขภาพดีอีกด้วย ต้องมีการเตรียมการเพื่อเพิ่มการจ้างงานผู้สูงวัย วันที่ 6 เม.ย.ปี 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม […]