เกษียณอายุราชการ

 

สมาชิกกบขจะได้รับเอกสารประมาณการรายได้เมื่อ เกษียณอายุราชการ  เกษียณอายุราชการ  ของสมาชิกแต่ละคนซึ่งกบขจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นตัวช่วยวางแผนให้สมาชิกได้ทราบยอดเงินโดยประมาทที่คาดว่าจะมีเวลาเกษียณอายุราชการ  ทั้งเงินก้อนที่รับจากกบขได้เงินบำนาญที่รับจากกรมบัญชีกลางซึ่งตัวเลข

เกษียณราชการ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ      เกษียณราชการ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ

ทั้งหมดที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นการคำนวณจากการจำลองสถานการณ์ในอนาคตด้วยสมมติฐานต่างๆโดยสามารถอธิบายได้ดังนี้จากข้อมูลจริงของสมาชิกในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีเงินกบขอยู่เท่าไหร่และมีอัตราเงินเดือนตามที่หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งต่อกบขอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งจำนวนเงินทั้งสองส่วนจะถูกนำไปใช้ประกอบการคำนวณ

 

เมื่อเวลาผ่านไปจนถึง  วัน เกษียณอายุราชการ  ตัวเเกษียณราชการ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการลขด้านนี้คือยอดรวมที่คาดว่าสมาชิกจะได้รับจากกบขเมื่อกษียณอายุราชการซึ่งคำนวณโดยใช้สมุดอัตราผลตอบแทนย้อนหลังในอดีตของกบขแบบจำลองการคาดหวังผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัตราเงินเฟ้อ 2% ต่อปีอัตราการขึ้นเงินเดือนของสมาชิก 6% ต่อปีและ

เกษียณราชการ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ

สมาชิก เกษียณอายุราชการ  อายุเมื่ออายุครบ 60 ปีจากนั้นต้องแบ่งเงินกบขเป็นรายเดือนและเมื่อนำมารวมกับประมาณการเงินบำนาญต่อเดือนที่คาดว่าสมาชิกจะได้รับจากกรมบัญชีกลางสมาชิกก็จะทราบยอดเงินรายเดือนจะมีไว้ใช้จ่ายในช่วงหลังเกษียณอายุราชการ  สมาชิกอยู่ตัวเลขคาดการณ์แล้วคิดว่าอยากมีเงินใช้หลัง

เกษียณราชการ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ

เกษียณอายุราชการ   เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ก็สามารถเลือกเพิ่มกับกบขเพื่อให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนมากขึ้นได้ตามตัวอย่างที่สมมุติถ้าสมาชิกเพิ่มอีก 1% หรือ 3% เพิ่มเติมเพดานที่ 12 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเอกสารแสดงผลยอดเงินรายเดือนที่คาดว่าสมาชิกจะได้รับไว้ให้ทราบด้วยอัตราการออกเพิ่มที่สมาชิกเลือกสมาชิกที่

เกษียณราชการ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ

สนใจสามารถเลือกเพิ่มได้ที่  เว็บไซต์ของ กบข  แบบฟอร์มเพิ่มได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่านอีกครั้งว่าผลลัพธ์การคำนวณรายได้จาก เกษียณอายุราชการ นี้ได้มาจากการจำลองสถานการณ์ในอนาคตและธาตุต่างๆที่เกิดขึ้นจริงซึ่งอาจไม่ตรงกับที่

เกษียณราชการ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ

 

คำนวณณวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในเอกสารทางสมาชิกประสงค์จะปรึกษาเกี่ยวกับการออมเพิ่มและการวางแผนเกษียณอายุราชการ ห้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คาดหวังไว้สมาชิกสามารถนัเกษียณราชการ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการดหมายปรึกษาเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลการเงินกบข